fbpx

PT Utbildning i Göteborg

Introduktion

EBT Academys utbildning är särskilt utformad för dig med ambitioner att bli en personlig tränare utöver det vanliga. Vår utbildning är skräddarsydd för att passa alla, och är certifierad av läkare med en evidensbaserad inriktning. En utbildning ensam i sitt slag!
Som student får du solid kunskap om kost, träning och träningspsykologi. Kompetenser som ger dig dem bästa förutsättningarna i din framtida roll som PT.

PBL: Problembaserad inlärning

Under kursens gång använder vi oss av diverse fallstudier som en del av vår pedagogik. Detta är känt som PBL – problembaserad inlärning – vilket är en erkänt effektiv metod. Vi ses på gymmet. Nu kör vi!

Upplägg

Kursen löper från vecka 40 2019 till vecka 48 2019 enligt följande upplägg:
Lördag– Söndag: 8.00 – 17.00 på plats i klassrum eller gym.
Därutöver tillkommer ca 40h självstudier under vilka läraren är tillgänglig vardagar mellan 09.00 – 21.00

Pretest

Pretestet är obligatoriskt och förutsätter att du ägnar dig åt angivna förstudier online innan kursen påbörjas. Godkänt resultat krävs.

Moduler

Utbildningen är uppdelad i totalt 7 moduler. Se information om respektive modul under fliken “moduler”. Under den lärarledda delen ägnar du sju veckor åt träningslära och två veckor åt kost och nutrition.

Moduler

EBT Academy är utbildningen för dig med ambitioner att bli en personlig tränare utöver det vanliga. Vi arbetar enligt en metodik som kallas evidence based training, vilket innebär att utbildningen baseras på evidensbaserad forskning.
Som student får du solid kunskap om kost, träning och träningspsykologi. Kompetenser som ger dig optimala förutsättningar i din framtida roll som PT.

Modul 1: Anatomi, fysiologi och vetenskap

För att lyckas som personlig tränare måste du förstå dig på grundläggande anatomi och fysiologi. Vi ger dig en övergripande bild av människokroppen och visar hur allt hänger samman.

Pre-test

I samband med modul ett sker ett så kallat pre-test online. Detta bekräftar att du har tillgodogjort dig de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att ta nästa steg i utbildningen.

Modul 2: Grunden för personlig träning

För att lyckas som personlig tränare måste du förstå dig på grundläggande anatomi och fysiologi. Vi ger dig en övergripande bild av människokroppen och visar hur allt hänger samman.

Modulen innehåller följande delar:

– Grundläggande träningsupplägg
– Uppvärmning och stretching
– Funktionsanalys
– Mätningar

Modul 3: Träningsmetodik

Vad innebär personlig träning? Hur ska du arbeta för att dina framtida klienter ska maximera sina resultat? I denna modul besvarar vi frågor som dessa och beskriver konkret hur du bäst planerar för människors individuella träning.

Modulen innehåller följande delar:

 • Träningsprogram – Periodisering, jämlöpande och dagssplit
 • Styrkeökning och prestation
 • Muskelbygge (Hypertrofi)
 • Uthållighet (Cardio)
 • Sportspecifik träning
 • Basövningar
 • Assistansövningar
 • Funktionellträning
 • High Intensity Interval Training (HIIT)
Modul 4: Psykologi och mental träning

Träning är enkelt i teorin. I praktiken är det dessvärre ofta en utmaning att skapa sunda vanor och till fullo hänge sig åt en hälsosam livsstil. Här lär du dig vikten av mental träning och hur du kan motivera dina klienter även de dagar då det är som tuffast.

Modulen innehåller följande delar:

 • Beteenden, hur det skapas och uppehålls
 • Vanor, hur vi skapar goda vanor och undviker dåliga
 • Hjärnans belöningssystem
 • Kognition, hur vi tar kontroll över tankar och känslor
 • Stresshantering och reducering
 • Positiv psykologi
Modul 5: Rehab & Prehab

Som personlig tränare utgår du från varje klients specifika förutsättningar. Det innebär att du måste känna till tidigare skador samt skapa dig en bild av eventuella risker. I denna modul får du verktygen som krävs för såväl rehab som prehab.

Modulen innehåller följande delar:

 • Rehabilitering
 • Prehabilitering (förebyggande av skador)
 • Ryggen
 • Knän
 • Axeln och rotatorkuffen
Modul 6: Strategier för en framgångsrik PT

Målet med EBT Academy är att du ska kunna arbeta som personlig tränare. För att göra det måste du dock först komma i kontakt med potentiella klienter. Därför lär vi dig grundläggande marknadsföring via kanaler som sociala medier och Google.

Modulen innehåller följande delar:

 • Grundläggande marknadsföring
 • Online marknadsföring
 • Socialmedia
 • Strategier för kundförvärv
 • Bemötande
 • Konsultationen
 • Strategier för långsiktig framgång inom friskvårdsbranschen
Modul 7: Nutrition

För att se verkliga resultat av sin träning måste man äta en hälsosam, näringsrik kost. Det gäller oavsett om målet är att öka, minska eller behålla sin vikt. Här får du lära dig exakt hur dina klienter bör äta för att prestera optimalt.

Modulen innehåller följande delar:

 • Grundläggande näringslära
 • Makro- och mikronäringsämnen
 • Kroppens energisystem
 • Upplägg för vikt- och muskelökning
 • Upplägg för viktminskning
 • Optimal fettförbränning
 • Kostupplägg och att välja rätt kost för din klient
 • Vegetarisk och vegansk kost
 • Kosttillskott, vad funkar vad funkar inte
 • Vanligaste myterna om kost
 • Källkritik

Examination

Skriftligt prov och praktiskt examination – v.48
Under följande veckan kommer ni att få skriva ett prov på allt ni har lärt er. Lycka till!

Allmänna villkor för utbildning

Betalningsvillkor

Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot EBT-ACADEMY omfattande anmälningsavgift 900kr och utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen.

Efter din anmälan skickas en faktura för inbetalning av anmälningsavgiften och inför kursstart skickas ytterligare en faktura för inbetalning av utbildningsavgiften. Betalning av dessa fakturor ska ske inom 30 dagar via bankgiro.

Utbildningsavgiften ska vara betald i tid till utbildningsstart. Om antagning sker efter utbildningsstart, ska utbildningsavgiften betalas omgående. Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser, under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle och att EBT-ACADEMYs antagningskrav är uppfyllda.

Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har EBT-ACADEMY rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan. Anmälningsavgiften är då förverkad och skall inbetalas till EBT-ACADEMY utan dröjsmål.

Bristande betalning och kontraktsbrott

Vid bristande betalning kan kontohavaren belastas med dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635). För de fall den lagstadgade dröjsmålsräntan är lägre än den ränta som annars löper i avtalsförhållandet mellan EBT-ACADEMYs och kontohavaren, skall den löpande avtalade räntan gälla.

Vid brist i bokslut av periodiska avgifter och/eller konton, skall kostnader hänförliga till inkassoåtgärder kunna påföras kontohavaren.

Vidare skall eventuella omkostnader med anledning av rättsliga indrivelser kunna påföras kontohavaren.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta, kan ångerrätten upphöra att gälla tidigare.

Avanmälan

Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen. Utebliven betalning av anmälnings- eller utbildningsavgift gäller ej som avanmälan.

Deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med EBT-ACADEMY överlåta platsen till annan person, under förutsättning att denna uppfyller gällande antagningskrav. Ansökan om överlåtelse av plats, skall göras skriftligen senast dagen före utbildningsstart och ställas till utbildningsansvarig på aktuell EBT-ACADEMY-ort. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter samt arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund för den nya deltagaren framgå.

Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds, dock ej senare än 2 år efter att uppehållet påbörjats. Ansökan om studieuppehåll ska göras skriftligen. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildningsomgång, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat.

Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart och inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift samt återbetalning av anmälningsavgift.

Avanmälan som sker senast åtta veckor före utbildningsstart men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift men betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande anmälningsavgiften. Redan inbetald anmälningsavgift återbetalas ej.

Avanmälan som sker senare än åtta veckor före utbildningsstart men inte inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar, från den dagen avtalet ingicks, medför betalningsskyldigheter för deltagaren motsvarande anmälningsavgift plus en halv utbildningsavgift, detta då EBT-ACADEMY redan bokat lärare för utbildningen samt köpt in material för varje anmäld elev.

Avanmälan som sker efter utbildningsstart samt att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen löpt ut, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande anmälningsavgift plus hel utbildningsavgift, detta då EBT-ACADEMY redan bokat lärare för utbildningen samt köpt in material för varje anmäld elev.

Erlagda avgifter kan tillgodoräknas som delbetalning vid annan utbildningsstart, för samma eller annan utbildning som påbörjas inom ett år. Avgifter för slutförande av utbildningen uppräknas till aktuell utbildningsavgift för årskullen.

Övrigt

EBT-ACADEMY förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag.

EBT-ACADEMY förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar.

I de fall projektarbete eller motsvarande som genomförs inom ramen för utbildningen inte kan examineras vid utsatt datum, ges deltagaren möjlighet att examineras vid ett reservtillfälle schemalagt av EBT-ACADEMY. Deltagaren har ej tillgång till ytterligare handledartid vid försenat projektarbete. Projektarbetet ska slutföras senast under nästföljande utbildningsomgång.

Deltagare som inte har godkänd närvaro och/eller godkända studieprestationer vid tiden för certifiering, måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat och utbildningsbevis.

Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får läggas ut på EBT-ACADEMYs utbildningsportal.

Ansvarsbegränsning

EBT-ACADEMY är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför EBT-ACADEMYs kontroll. EBT-ACADEMY är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. EBT-ACADEMY är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om EBT-ACADEMY har varit normalt aktsam.

PT Utbildning i Göteborg

37 500 kr
Delbetala från 1200 kr / månad
 • Utbildas vetenskapligt av läkare, atleter och beteendevetare
 • Klienter direkt med digital marknadsföring
 • Kom igång direkt med material online innan kursstart
 • Helglöpande lör.-sön. v.40- v.48

RECENSIONER